top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Q4B bv (commerciële naam: INKASU Consulting) met ondernemingsnummer BE 0680.917.432. (hierna ‘INKASU’) aan hun klanten levert.

 

Elke mogelijke afwijking of wijziging van onderhavige algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door INKASU.

 

Artikel 2. Voorstellen, offertes en vergoeding

Alle voorstellen en offertes van INKASU zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant het voorstel/de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord ondertekent en terug bezorgt aan INKASU. Elk akkoord door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

 

De diensten zullen worden verstrekt tegen de in het voorstel/de offerte vastgestelde prijzen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De vergoedingen zijn verschillend al naargelang de aard van de opdracht. Voor het verstrekken van advies omtrent kleinschalige adviezen, vermindering bedrijfsvoorheffing R&D, opstellen van eindverslagen, … wordt een vergoeding per uur gefactureerd (tegen de in de offerte vastgestelde prijs). Voor grotere subsidiedossiers is de vergoeding opgesplitst in twee onderdelen: 1/ een forfaitaire vergoeding (tegen de in de offerte vastgestelde prijs), factureerbaar bij aanvang van het leveren van de dienst. 2/ een succes gebonden commissie (tegen het in de offerte vastgestelde tarief) bij goedkeuring van de subsidieaanvraag door de overheid.

 

Alle wijzigingen in de scope tijdens en/of na de levering van de diensten worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

 

De tarieven van INKASU worden van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen aangepast, zonder dat INKASU van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken.

Artikel 3. Annulering

De annulering van een goedgekeurde offerte is enkel mogelijk binnen een termijn van 7 dagen na goedkeuring ervan, en zolang INKASU haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. In geval van annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

 

Artikel 4. Levering diensten

INKASU verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt INKASU zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt INKASU geenszins. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Uitvoering

INKASU behoudt het recht om opdrachten uit te besteden aan een onderaannemer die geen deel uitmaakt van INKASU voor de uitvoering van haar opdrachten.

 

Artikel 6. Facturatie

Alle facturen van INKASU zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op het rekeningnummer van Q4B bv. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan INKASU gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn. Een reclamatie kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

 

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door INKASU, is de klant aan INKASU nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het openstaand saldo met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de factuurdatum tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt INKASU zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door INKASU gemaakte creaties niet gebruiken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

INKASU verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van INKASU zijn middelenverbintenissen. INKASU is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

 

INKASU is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht.

 

INKASU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens in geval van bedrog. INKASU zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van INKASU of een aangestelde.

 

INKASU is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

 

De klant vrijwaart INKASU alsmede alle onderaannemers die voor rekening van INKASU werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door INKASU voor rekening van de klant.

 

De aansprakelijkheid van INKASU met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van INKASU. De totale aansprakelijkheid van INKASU, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan INKASU werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt INKASU geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

 

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van INKASU te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal INKASU onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van INKASU waarvan hij kennis neemt.

 

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van INKASU zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van INKASU. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere organisaties, zonder een nieuwe analyse door INKASU.

 

Artikel 9. Confidentialiteit

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, toegangscodes, enz. die INKASU overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van INKASU.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft INKASU het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

 

INKASU is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. INKASU zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.

 

Verder is INKASU gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

 

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door INKASU verleende diensten betalen, alsook de kosten die INKASU moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat INKASU nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor INKASU. Bovendien behoudt INKASU het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van INKASU, heeft INKASU de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt INKASU persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

 

Artikel 13. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover INKASU geen controle heeft, bevrijden INKASU, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 

Artikel 14. Nietigheid

Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Tevens zullen INKASU en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen INKASU en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Brugge (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat INKASU tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

bottom of page